Obsah

Výberové konania

Správy

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Malej Mači nástupom od 3. septembra 2018

Obec Malá Mača podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky celý text

ostatné | 19. 7. 2018 | Autor: Správca Webu