Obsah

(preškrtnuté sú tohoto času už neplatné)

 

 • VZN 64/2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce na kalendárny rok 2015.
 • VZN 63/2014 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
 • VZN 62/2013 o určení výšky príspevku na čiastoènú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaïovateľskej pôsobnosti obce
 • VZN 61/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
 • VZN 60/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
 • VZN 59/2013 o dani z nehnuteľností, o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce na kalendárny rok 2014
 • VZN 58/2013 o podmienkach držania psov na území obce
 • VZN 57/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
 • VZN 56/2012 o dani z nehnuteľností, o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce na kalendárny rok 2013.
 • VZN 55/2011 o finančnom riadení a finančnej kontrole
 • VZN 54/2011 o požiarnom poriadku obce
 • VZN 53/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
 • VZN 52/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
 • VZN 51/2011 o dani z nehnutel'ností, o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnutel'nosti na území obce na kalendárny rok 2012.
 • VZN 49/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malá Mača
 • VZN 48/2010 o dani za jadrové zariadenie
 • VZN 47/2010 o dani z nehnuteľností, o podmienkch určovania a vyberania dane z nehnuteľností na územi obce Malá Mača na rok 2011
 • VZN 46/2010 o  podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Malá Mača
 • VZN 45/2009 o dani za jadrové zariadenie
 • VZN 44/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Malá Mača
 • VZN 43/2009 o dani z nehnuteľností, o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Malá Mača
 • VZN 42/2009 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malá Mača
 • VZN 41/2008 o verejnom obstarávaní pre zákazky s nízkou hodnotou zadávané verejným obstarávateľom – obcou Malá Mača
 • VZN 40/2008 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 26/2007, ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN obce
 • VZN 39/2008 o používaní zábavnej pyrotechniky
 • VZN 38/2008 o finančnom riadení a finančnej kontrole
 • VZN 36/2008 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov a drobných stavebných odpadov
 • VZN 35/2008 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií pri výstavbe, opravách a údržbe podzemných a nadzemných vedení všetkého druhu
 • VZN 34/2008 o určení času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb
 • VZN 33/2008 o podmienkach držania psov
 • VZN 32/2008 o dani za jadrové zariadenie
 • VZN 31/2008 o dani za psa, užívanie verejného priestranstva a za nevýherné hracie prístroje a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o podmienkach určovania a vyberania týchto daní a miestneho poplatku
 • VZN 27/2008 o štátnom fonde rozvoja bývania
 • VZN 26/2007 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
 • VZN 22/2007 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
 • VZN 17/2005 o vylepovaní volebných plagátov politických subjektov vo volebnej kampani pre všetky druhy volieb a hlasovaní obyvateľov
 • VZN 16/2004 o dani za predajné automaty a o podmienkach určovania a vyberania tejto dane
 • VZN 10/2004 o vylepovaní volebných plagátov politických subjektov vo volebnej kampani pre voľby do Európskeho parlamentu