Obsah

Általános érvényű rendeletek

Általános érvényű rendeletek

(mind szlovákul) (az áthúzottak érvénytelenek)

VZN 40/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 26/2007, ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN obce

vzn_2008_040_mm.pdf Stiahnuté: 136x | 24.09.2018

VZN 41/2008 o verejnom obstarávaní pre zákazky s nízkou hodnotou zadávané verejným obstarávateľom – obcou Malá Mača

vzn_2008_041_mm.pdf Stiahnuté: 139x | 24.09.2018

VZN 51/2011 o dani z nehnutel'ností, o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnutel'nosti na území obce na kalendárny rok 2012.

vzn_2011_051.pdf Stiahnuté: 138x | 24.09.2018

VZN 52/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce

vzn_2011_052.pdf Stiahnuté: 138x | 24.09.2018

VZN 53/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

vzn_2011_053.pdf Stiahnuté: 138x | 24.09.2018

VZN 54/2011 o požiarnom poriadku obce

vzn_2011_054.pdf Stiahnuté: 142x | 24.09.2018

VZN 55/2011 o finančnom riadení a finančnej kontrole

vzn_2011_055.pdf Stiahnuté: 132x | 24.09.2018

VZN 56/2012 o dani z nehnuteľností, o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce na kalendárny rok 2013.

vzn_2012_056.pdf Stiahnuté: 148x | 24.09.2018

VZN 57/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce

vzn_2012_057.pdf Stiahnuté: 172x | 24.09.2018

VZN 58/2013 o podmienkach držania psov na území obce

vzn_2013_058.pdf Stiahnuté: 142x | 24.09.2018

VZN 59/2013 o dani z nehnuteľností, o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce na kalendárny rok 2014

vzn_2013_059.pdf Stiahnuté: 133x | 24.09.2018

VZN 60/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

vzn_2013_060.pdf Stiahnuté: 144x | 24.09.2018

VZN 61/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce

vzn_2013_061.pdf Stiahnuté: 145x | 24.09.2018

VZN 62/2013 o určení výšky príspevku na čiastoènú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaïovateľskej pôsobnosti obce

vzn_2013_062.pdf Stiahnuté: 135x | 24.09.2018

VZN 63/2014 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

vzn_2014_063.pdf Stiahnuté: 145x | 24.09.2018

VZN 64/2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce na kalendárny rok 2015.

vzn_2014_064.pdf Stiahnuté: 136x | 24.09.2018

Stránka