Tartalom

Általános érvényű rendeletek

Általános érvényű rendeletek

(mind szlovákul) (az áthúzottak érvénytelenek)

VZN 1/2003 o vyberaní miestnych poplatkov 2003

vzn_2003_001_mm.pdf Letöltve: 219x | 24.09.2018

VZN 10/2004 o vylepovaní volebných plagátov politických subjektov vo volebnej kampani pre voľby do Európskeho parlamentu

vzn_2004_010_mm.pdf Letöltve: 211x | 24.09.2018

VZN 11/2004 finančnom riadení a finančnej kontrole

vzn_2004_011_mm.pdf Letöltve: 217x | 24.09.2018

VZN 12/2004 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov fyzickým osobám podnikateľom, právnickým osobám a občianskym združeniam

vzn_2004_012_mm.pdf Letöltve: 201x | 24.09.2018

VZN 16/2004 o podmienkach určovania a vyberania tejto dane

vzn_2004_016_mm.pdf Letöltve: 203x | 24.09.2018

VZN 17/2005 o vylepovaní volebných plagátov politických subjektov vo volebnej kampani pre všetky druhy volieb a hlasovaní obyvateľov

vzn_2005_017_mm.pdf Letöltve: 206x | 24.09.2018

VZN 22/2007 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev

vzn_2007_022_mm.pdf Letöltve: 211x | 24.09.2018

VZN 23/2007 o dani za jadrové zariadenie

vzn_2007_023_mm.pdf Letöltve: 215x | 24.09.2018

VZN 24/2007 o dani z nehnuteľností, o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností

vzn_2007_024_mm.pdf Letöltve: 214x | 24.09.2018

VZN 26/2007 o územnom plánovaní a stavebnom zákone

vzn_2007_026_mm.pdf Letöltve: 211x | 24.09.2018

VZN 27/2008 o štátnom fonde rozvoja bývania

vzn_2008_027_mm.pdf Letöltve: 224x | 24.09.2018

VZN 29/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malá Mača

vzn_2008_029_mm.pdf Letöltve: 213x | 24.09.2018

VZN 30/2008 o dani z nehnuteľností, o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Malá Mača

vzn_2008_030_mm.pdf Letöltve: 206x | 24.09.2018

VZN 31 o dani za psa, užívanie verejného priestranstva a za nevýherné hracie prístroje a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o podmienkach určovania a vyberania týchto daní a miestneho poplatku

vzn_2008_031_mm.pdf Letöltve: 211x | 24.09.2018

VZN 34 o určení času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb

vzn_2008_034_mm.pdf Letöltve: 217x | 24.09.2018

VZN 35 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií pri výstavbe, opravách a údržbe podzemných a nadzemných vedení všetkého druhu

vzn_2008_035_mm.pdf Letöltve: 209x | 24.09.2018

VZN 36 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za zbet, prepravu a zneškodňovanie odpadov a drobných stavebných odpadov

vzn_2008_036_mm.pdf Letöltve: 205x | 24.09.2018

VZN 37 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov fyzickým osobám, podnikateľom, právnickým osobám a občianskym združeniam

vzn_2008_037_mm.pdf Letöltve: 207x | 24.09.2018

VZN 38/2008 o finančnom riadení a finančnej kontrole

vzn_2008_038_mm.pdf Letöltve: 209x | 24.09.2018

VZN 39/2008 o používaní zábavnej pyrotechniky

vzn_2008_039_mm.pdf Letöltve: 213x | 24.09.2018

Oldal