Obsah

Kalendár zvozu odpadu na rok 2021 (44 kB)

Na území obce Malá Mača je zavedený systém triedenia odpadu. To znamená, že obyvatelia sú povinní v každej domácnosti odpad triediť na papier, sklo, kov, plast, tetrapak a kuchynský biologický odpad. Do kukanádoby môže ísť len ostatný odpad. Nádoby sa vyprázdňujú každý druhý štvrtok, ale len tie, ktoré sú opatrené žetónom. Výška ročného poplatku sa platí na osobu, ktorý poplatok zahŕňa v sebe vyprázdnenie jednej (110 alebo 120 litrovej) nádoby 20 krát za rok (v prípade 1 až 4 člennej rodiny). Keď 20 odvozov za rok nestačí, to znamená, že v tejto domácnosti sa pravdepodobne triedenie odpadu nie je dosť účinné, preto ostatných, spravidla 6 vývozov treba zvlášť zaplatiť. Nádobu na odpad len vtedy treba vyložiť, keď je celkom zaplnená.

Vrece s ostatnými vytriedenými komoditami (papier, sklo, kov, plast, tetrapak) treba vyložiť podľa kalendára vývozu ráno do 7,00 hod. pred dom, odkiaľ bezplatne odvezú na zberný dvor.

Žiadame obyvateľov, aby sa zachovali podľa tohoto usmernenia, lebo záujmom každého z nás je ochrana nášho okolia a životného prostredia. Len takýmto spôsobom môžeme docieliť, aby nakladanie s odpadmi nebolo ešte nákladnejšie pre ľudí ako aj pre samosprávu.

Ochrana životného prostredia vyžaduje od každého z nás zodpovedný prístup. Nezabudnime na to, že prírodu a náš životný priestor sme nededili od starých rodičov, ale sme ho vypožičali od našich vnúčat.

 

Zber a odvoz tuhého komunálneho odpadu (TKO) a vytriedených komodít (papier, plast+tetrapak+kov a sklo) zabezpečujú Technické služby mesta Sládkovičovo. Iný odpad (stavebný, batérie, elektro, tonery, elektrické zariadenia - televízory, počítače, tlačiarne a pod.) obyvatelia obce s trvalým pobytom môžu počas prevádzkových hodín odovzdať na zbernom dvore v Sládkovičove, ul. Cukrovarská