Obsah

Kalendár odvozu odpadu 2023 (1.06 MB)

Už vyše 20 rokov triedime odpad, preto vieme, že...

...na území obce Malá Mača je zavedený systém triedenia odpadu. To znamená, že domácnosti sú povinné odpad triediť: papier, sklo, plast, tetrapak, kov, elektrický a elektronický odpad, baterky, žiarovky, zelený biologicky rozložiteľný odpad, kuchynský odpad, jedlé oleje a tuky, lieky, pneumatiky, drobný stavebný odpad.

Do smetnej nádoby dávame ostatný odpad (nie kuchynský a nie zelený!!!), ktorý sa už ďalej nedá triediť - zmesový odpad. Čím viac zložiek vytriedime, tým menej odpadu budeme mať v smetnej nádobe, čím môžeme docieliť zníženie nákladov domácnosti za odvoz odpadu.

V našej obci zber a odvoz komunálneho odpadu na riadenú skládku odpadov, ako aj zber vytriedených zložiek odpadu (papier, plast+tetrapak+kov a sklo) vykonávajú Technické služby Sládkovičovo. Drobný stavebný odpad a objemný odpad, ak takýto vznikne, obyvatelia s trvalým pobytom v obci odovzdajú počas prevádzkových hodín  na zbernom dvore v Sládkovičove, ul. Cukrovarská.

Poplatok za drobný stavebný odpad bez nebezpečných látok a škodlivín je 0,015 eur za kg a platí sa na zbernom dvore v Sládkovičove.

Vytriedené zložky odpadu (papier, sklo, plast, tetrapak a kov) je potrebné vo vreciach vyložiť pred dom podľa kalendára vývozu ráno do 7,00 hod., odkiaľ budú odvezené na zberný dvor v Sládkovičove. Zberová spoločnosť nechá na výmenu za plné vrecia vytriedeného odpadu prázdne vrecia.

Zber elektrického a elektronického odpadu, obec zabezpečuje 2 x do roka mobilným zberom. Zber zverejníme obvyklým spôsobom, a to na webovej stránke obce a miestnym rozhlasom.

Baterky a žiarovky môžete v obci odovzdať v miestnej predajni Jednota.

Lieky po dátume splatnosti môžete odovzdať v hociktorej lekárni.

Pneumatiky môžete odovzdať u distribútora pneumatík.

Jedlé oleje a tuky (použité oleje a tuky) v plastových nádobách môžete vložiť do kontajnera za obecným úradom.

Zelený biologicky rozložiteľný odpad sú domácnosti povinné kompostovať doma.

Žiadame obyvateľov dodržať tieto pravidlá, aby nakladanie s odpadmi nebolo ešte nákladnejšie a aby sme úspešne zachovávali čistotu nášho okolia a zdravé prostredie na život.

Od roku 2023 zavádzame kreditový systém zberu odpadu...

...v obci sú na komunálny odpad určené 110 litrové plechové, 120 litrové a 240 litrové plastové   nádoby. Nádoby - plastové 120 litrové si možno zakúpiť na Obecnom úrade v cene 25,00 EUR za 1 ks. Počas posledných mesiacov prebiehalo inštalovanie čipov na používané smetné nádoby.

Poplatník si v priebehu roka vývoz smetnej nádoby určuje sám vyložením čipom označenej NAPLNENEJ smetnej nádoby pred svoj príbytok alebo prevádzku. Poplatník za odvoz odpadu platí dobitím kreditu elektronického čipu v pokladni obecného úradu, resp. prevodom na účet obce, na základe oznámenia nasledovne:

 • zakúpením minimálneho množstva kreditov najneskôr do 28. februára - počas stránkových dní obecného úradu (pondelok 800-1130 hod. a 1300-1630 hod., streda 800-1130 hod. a 1300-1730 hod.),
 • zakúpenie ďalšieho minimálneho množstva kreditov – každú stredu od 1300-1730 hod.

Do zakúpenia kreditov (najneskôr do 28.02.2023) ide domácnosť do záporných čísiel, po zakúpení minimálneho množstva kreditov (resp. celého balíka kreditov na rok 2023) sa stav vyrovná.

Sadzby platné od 01.01.2023 za vývoz odpadu (kredity) v závislosti od objemu smetnej nádoby:     

 •    110 litrová nádoba (plechová):6,50 EUR
 •    120 litrová nádoba (plastová):7,00 EUR 
 •    240 l nádoba:14,00 EUR
 • 1100 l kontajner:64,20 EUR

Pre osamelú osobu nad 62 rokov a osamelú osobu s preukazom ŤZP sú kredity v polovičnej sume.

Minimálne množstvá kreditov podľa počtu osôb v domácnosti pre tie domácnosti, ktoré majú 110 litrové a120 litrové smetné nádoby opatrené čipom:

1          osoba                6 kreditov (vývozov)

2 – 3    osoby              10 kreditov (vývozov)

4 – 5    osôb                13 kreditov (vývozov)

6 – 7    osôb                16 kreditov (vývozov)

8 a viac členov           18 kreditov (vývozov)

Minimálne množstvá kreditov podľa počtu osôb v domácnosti pre tie domácnosti, ktoré majú 240 l smetné nádoby opatrené čipom:

5 – 7    osôb                8 kreditov (vývozov)

8 a viac členov           9 kreditov (vývozov)

Pre živnostníkov a právnické osoby sú sadzby kreditov rovnaké ako pre domácnosti v závislosti od používaných smetných nádob. Minimálne množstvá kreditov na rok sú nasledovné:

Živnostník:

 • 110 litrová nádoba (plechová):10 kreditov
 • 120 litrová nádoba (plastová):11 kreditov 
 • 240 litrová nádoba:22 kreditov
 • 1100 litrový kontajner:26 kreditov

Právnická osoba:

 • 110 litrová nádoba (plechová):20 kreditov
 • 120 litrová nádoba (plastová):21 kreditov 
 • 240 litrová nádoba:25 kreditov
 • 1100 litrový kontajner:26 kreditov

Vývoz smetných nádob je v obci Malá Mača realizovaný = 1 x za dva týždne, a to vždy vo štvrtok. Prvý zber v roku 2023 sa uskutoční dňa 12.01.2023. Pre zistenie ďalších termínov sledujte zvozový kalendár, ktorý spolu s týmto informačným letákom doručujeme do každej poštovej schránky, bude zverejnený na webovom sídle obce v časti „odpadové hospodárstvo / nakladanie s odpadom“. Pre mobilné telefóny je dostupná bezplatná aplikácia „v obraze“, po  nastavení obce môžete byť informovaní na webovom sídle zverejnených správach. V prípade zmien odvozu odpadu a triedených zložiek odpadu bude obec verejnosť informovať obvyklým spôsobom.