Obsah

e-Tlačivá

Tlačivá pre stavebný úrad

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 9x | 21.09.2018

Vyhlásenie kvalifikovanej / odborne spôsobilej osoby o vykonávaní odborného dozoru Stiahnuté: 8x | 21.09.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 11x | 21.09.2018

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením podľa §68 zákona číslo 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a §11 vyhlášky číslo 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 8x | 21.09.2018

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby XY v obci Malá Mača v zmysle zákona číslo 50/1976 Zb. §85 v znení neskorších predpisov Stiahnuté: 9x | 21.09.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby podľa §88 ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov Z.z. Stiahnuté: 8x | 21.09.2018

Ohlásenie drobnej stavby, ide o drobné stavby uvedené v §139b ods. 6,7, stavebného zákona (bez stavieb uvedených v ods. 8!) Stiahnuté: 14x | 21.09.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu Stiahnuté: 16x | 21.09.2018

Žiadosť o povolenie informačného (reklamného, propagačného) zariadenia podľa §71 ods. 1 písm. c) zákona 50/1976 Z.z. (stavebný zákon) Stiahnuté: 15x | 21.09.2018

Tlačivá pre životné prostredie

Oznámenie výrubu dreviny podľa §47, ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (5 dní pred) Stiahnuté: 9x | 21.09.2018

Oznámenie výrubu dreviny podľa §47, ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (do 5 dn%Cmetakey]= Stiahnuté: 8x | 21.09.2018

Stránka

  • 1