Malá Mača - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Malej Mači

Obec Malá Mača podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č.  416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Malej Mači nástupom od 3. septembra 2018.


Kvalifikačné predpoklady:

  • vzdelanie podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z.,
  • osobitný kvalifikačný predpoklad (absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov),
  • minimálne 5 ročná prax na úseku školstva,
  • riadiace a organizačné schopnosti,
  • znalosť maďarského a anglického jazyka vítaná.


Požadované doklady:

  • doklad o vzdelaní a odbornej praxi,
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
  • stručný profesijný životopis,
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
  • návrh koncepcie rozvoja predškolského zariadenia

 


Prihlášky do výberového konania s požadovanými dokladmi posielajte do 24. augusta 2018 do 12,00 hod. na adresu: Obecný úrad, Hlavná č. 127/46, 925 21 Malá Mača.

Obálku označte heslom: „MŠ – výberové konanie“

V Malej Mači dňa 19.07.2018


Ing. František Hontvári, v.r.
starosta obce

Dátum zvesenia: 4. 9. 2018 Zodpovedá: Správca Webu