Malá Mača - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Upovedomenie

o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon o OPaK).

Obec Malá Mača oznamuje, že dňa 18.10.2018 začala správne konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK.

Drevina rastie na ulici Cintorínska v predzáhradke RD č. 104/29 v obci Malá Mača, na pozemku p.č. 757, k.ú. Malá Mača.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona o OPaK je do 25.10.2018.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Malej Mači, počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Poštová adresa na doručenie podania: Obec Malá Mača, Hlavná 127/46, 925 21 Malá Mača. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní: urad@obecmalamaca.sk  .

 

V Malej Mači, 18.10.2018

Dátum zvesenia: 3. 11. 2018 Zodpovedá: Správca Webu