Obsah

Späť

Oznámenie o utvorení volebných obvodov, o určení počtu poslancov a o úväzku starostu obce pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Obecné zastupiteľstvo v Malej Mači podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 151/OZ-2022 zo dňa 29.06.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Malej Mači bude mať 7 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode.

Obecné zastupiteľstvo v Malej Mači v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov uznesením č. 152/OZ-2022 určilo rozsah výkonu funkcie starostu na celý úväzok.

Vyvesené: 4. 7. 2022

Dátum zvesenia: 29. 10. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť