Obsah

Vyplní materská škola:

 

Dátum prijatie žiadosti: ..................................

 

Evidenčné číslo žiadosti: ...............................

 

                                                                                                               ................................................                                                                                                                       Pečiatka a podpis riaditeľa materskej školy

 

 

 

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Údaje o dieťati
Informácie o zákonných zástupcoch dieťaťa/ rodičoch
Údaje o matke
Údaje o otcovi
Ďalšie údaje o dieťati


calendar
Zároveň sa zaväzujem, že budem pravidelne mesačne platiť príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole určený na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. a poplatok za stravu
calendar
Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko mesiacov má rok