Navigácia

Obsah

Príroda


Podľa fytogeografického členenia územia Slovenska patrí územie Malej Mače do oblasti panónskej flóry (Panonicum), obvodu europanónskej  xerotermnej flóry (Eupanonicum) a Podunajskej oblasti.
Podľa členenia územia Slovenska na živočíšne regióny patrí územie obce do Panónskej oblasti, juhoslovenského obvodu, dunajského okrsku, podokrsku lužného.

MAČIANSKY PRESYP - prírodná pamiatka od roku 1983, významná zložka prírodného prostredia okresu Galanta. Svojím biologickým, klimatickým a hygienickým významom, veľkou dendrologickou, biologickou, estetickou a kultúrno - spoločenskou hodnotou významne prispieva k zvýšeniu pestrosti pozmenenej krajiny okresu. Na pieskovom presype sa vyskytuje piesko a teplomilná vegetácia (napr. vzácna pampeliška - Taraxacum serotinum) a živočíšstvo.

Kataster obce je súčasťou VÝZNAMNÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA, kde hniezdia dravé vtáky viazané na otvorenú poľnohospodársku krajinu. Územie je významné aj výskytom vodného a na vodu viazaného vtáctva a predstavuje významný migračný koridor pre vtáky v jarnom i jesennom období. Hniezdia tu vzácni dravci ako napríklad kaňa tmavá (barma Kanya, Black Kite, Milvus migrans), kaňa močiarna (Circus aeruginosus), kaňa popolavá (Circus pygargus) a sokol červenonohý (Falco vespertinus).

 Štrkové jazero, ktoré je lokalitou s veľkým potenciálom využitia pre rekreačné a turistické účely.

 Slepé rameno rieky Dudváh za areálom bitúnku.