Navigácia

Obsah

Kalendár odvozu odpadu 2022 (707.53 kB)

Na území obce Malá Mača je zavedený systém triedenia odpadu. To znamená, že domácnosti sú povinné odpad triediť: papier, sklo, plast, tetrapak, kov, elektrický a elektronický odpad, baterky, žiarovky, zelený biologicky rozložiteľný odpad, kuchynský odpad, jedlé oleje a tuky, lieky, pneumatiky.

Do smetnej nádoby dávame ostatný odpad, ktorý sa už ďalej nedá triediť.

Nádoby opatrené nálepkou sa vyprázdňujú každý druhý štvrtok. Po uhradení miestneho poplatku za odvoz odpadu domácnosti, živnostníci a právnické osoby obdržia nálepku na tento rok. Do splatnosti uvedenej na rozhodnutí o vyrúbení miestneho poplatku za odvoz odpadu budú smetné nádoby vyprázdňované. Po uplynutí splatnosti budú vyprázdňované len smetné nádoby opatrené nálepkou.  Výška ročného poplatku je stanovená na osobu a rok.

Vrecia s ostatnými vytriedenými komoditami (papier, sklo, plast, tetrapak a kov) je potrebné vyložiť podľa kalendára vývozu ráno do 7,00 hod. pred dom, odkiaľ bude odvezený na zberný dvor. Zberová spoločnosť nechá na výmenu za plné vrecia vytriedeného odpadu prázdne vrecia.

Žiadame obyvateľov, aby sa zachovali podľa tohoto usmernenia, lebo záujmom každého z nás je ochrana nášho okolia a životného prostredia. Len takýmto spôsobom môžeme docieliť, aby nakladanie s odpadmi nebolo ešte nákladnejšie pre obyvateľov ako aj pre samosprávu.

Ochrana životného prostredia vyžaduje od každého z nás zodpovedný prístup. Nezabudnime na to, že prírodu a náš životný priestor sme nededili od starých rodičov, ale máme ho vypožičaný od našich vnúčat.

Zber a odvoz tuhého komunálneho odpadu (TKO) a vytriedených komodít (papier, plast+tetrapak+kov a sklo) zabezpečujú Technické služby mesta Sládkovičovo. Iný odpad (drobný stavebný odpad, objemný odpad) obyvatelia obce s trvalým pobytom môžu počas prevádzkových hodín odovzdať na zbernom dvore v Sládkovičove, ul. Cukrovarská. Obec zabezpečuje 2 x do roka zber elektrického a elektronického odpadu, mobilným zberom. Baterky a žiarovky môžete odovzdať v miestnej predajni Jednota, lieky po dátume splatnosti v hociktorej lekárni, pneumatiky u distribútora pneumatík.