Obsah

Výzva na zaplatenie nedoplatku na dani z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za odvoz odpadu

Typ: ostatné
Obec Malá Mača, správca dane upozorňuje občanov - daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov miestnych daní a poplatkov.

Obec Malá Mača, správca dane upozorňuje občanov - daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov miestnych daní a poplatkov. V zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a príslušných VZN obce boli daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ miestne dane a poplatky na rok 2021 príp. za predošlé roky neuhradili, aby si túto povinnosť splnili, najneskôr do 31. októbra 2021 a to buď zaplatením v hotovosti v pokladni obecného úradu, každú stredu v čase od 13-18 hod. alebo prevodom na účet obce.

 

V prípade neuhradenia daňových nedoplatkov do konca októbra bude pohľadávka postúpená na exekúciu a zoznam neplatičov bude zverejnený.


Vytvorené: 14. 10. 2021
Posledná aktualizácia: 14. 10. 2021 11:59
Autor: Správca Webu