Obec Malá Mača

 podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy

 na obce a vyššie územné celky

  vyhlasuje

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Malej Mači.

 

 Kvalifikačné predpoklady:

  •          vzdelanie podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z.,
  •          osobitný kvalifikačný predpoklad (absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov),
  •          minimálne päť ročná prax na úseku školstva,
  •          riadiace a organizačné schopnosti,
  •          znalosť maďarského a anglického jazyka vítaná.

                 Požadované doklady:

  •          doklad o vzdelaní a odbornej praxi,
  •          výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
  •          stručný profesijný životopis,
  •          potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
  •          návrh koncepcie rozvoja predškolského zariadenia

 

Prihlášky do výberového konania s požadovanými dokladmi posielajte

 

do 14. februára 2018 do 12.00 hod. na adresu: Obecný úrad, Hlavná č. 127/46, 925 21 Malá Mača. Obálku označte heslom: „MŠ – výberové konanie“.

  Ing. František Hontvári - starosta obce