05.02.2016

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)

Názov zákazky
Výstavba tržnice pre podporu predaja miestnych produktov
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:
Malá Mača
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 81 361,0400 EUR
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.02.2016 10:00

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK "Výstavba tržnice pre podporu predaja miestnych produktov"
SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA, A_01, A_02, A_03, A_04, A_05, A_06, A_07, A_08, A_09, A_10, A_11, A_12, Elektroinštalácia, Výkaz výmer