Upovedomenie


o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon)
Obec Malá Mača oznamuje, že dňa 02.10.2018 začala správne konanie vo veci


vydania súhlasu na výrub 6 ks drevín

podľa § 47 ods. 3 zákona.
Dreviny katastri v Sládkovičove, na pozemku parcela registra "E" č. 171, parcela registra "C" č.2635 a č.3496/1, kat. úz. Sládkovičovo, druh pozemkov ostatná plocha vo vlastníctve Mesta Sládkovičovo.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byt' účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona je do 12.10.2018.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Malej Mači, počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.
Poštová adresa na doručenie podania: Obec Malá Mača, Hlavná 127/46,925 21 Malá Mača.
E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..


 

Zoznam zaregistrovanych kandidatov na starostu Malej Mace 2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu Malej Mače 2018

 

Zoznam zaregistrovanych kandidatov za poslancov Malej Mace 2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov za poslancov Malej Mače 2018

 

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie
Zita Jasovská
telefón: 031 701 8322
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 
Sídlo: Obecný úrad
Hlavná 127/46
925 21 Malá Mača

Podateľňa je otvorená:

Pondelok:

8.00

-

12.00

 

13.00

-

16.00

Utorok:

8.00

-

12.00

 

13.00

-

16.00

Streda:

8.00

-

12.00

 

13.00

-

18.00

Štvrtok:

8.00

-

12.00  

  

13.00

 

16.00

Piatok:

8.00

-

13.00

 

     

 


 

Zodpovedná osoba za organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

V súvislosti s prípravou a zabezpečením volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018, je určená osoba zodpovedná za organizačno-technické zabezpečenie:
Csilla Oravecová - tel. 031/701 83 22 
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


Obec Malá Mača

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí
10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Malej Mači podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č.198/OZ-2018 zo dňa 06.08.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Malej Mači bude mať celkom 7 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Malej Mači, dňa 10.08.2018Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb 597.


Upovedomenie

o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon o OPaK).

Obec Malá Mača oznamuje, že dňa 28.02.2018 začala správne konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK.

Dreviny: javorovec jaseňolistý (1 ks), katalpa trubačovitá (1 ks), hlošina úzkolistá (2 ks), topoľ čierny (1 ks), topoľ (2 ks), lipa malolistá (1 ks), pajaseň žliazkatý (1 ks), breza previsnutá (4 ks), orech káľovský (1 ks), borovica čierna (1 ks), borovica lesná (1 ks) a krovina: borievka prostredná (1 ks)  rastú v areáli Spojenej školy K. Kuffnera, Školská 1087, Sládkovičovo, na pozemkoch  parc. č. 622/1, 677/1, 679 a 680, kat. úz. Sládkovičovo.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona o OPaK je do 09.03.2018.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Malej Mači, počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Poštová adresa na doručenie podania: Obec Malá Mača, Hlavná 127/46, 925 21 Malá Mača. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

 

V Malej Mači, 28.02.2018