referát správy: Zita Jasovská
ekonomický referát: Zuzana Kováčová
  Csilla Oravecová

 

Subjekty riadené obcou:
Materská škola Malá Mača
Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý zabezpečuje prevenciu, likvidáciu požiarov v obci a záchranárske práce, veliteľom je Štefan Katona.

Zita JasovskáZita Jasovská

samostatný odborný referent

 • pokladňa, miestny rozhlas, správa miestnych poplatkov, personalistika, mzdová agenda, evidencia obyvateľov – trvalý pobyt, prechodný pobyt, overovanie listín a podpisov, zápisnice zasadnutí obecného zastupiteľstva,
 • rozhodnutia v režime originálnej a prenesenej kompetencie štátnej správy, zvláštne užívanie miestnych komunikácií – rozkopávkové povolenia, určenia trvalého a dočasného dopravného značenia na miestnych komunikáciách, uzávierky na miestnych komunikáciách,
 • stavebná správa - stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, územné rozhodnutia, zmeny stavieb, zmeny v užívaní stavieb, ohlásenia drobných stavieb a stavebných úprav, výruby drevín, záväzné stanoviská k investičnej činnosti, povoľovanie otváracích dôb, rybárske lístky, osvedčenia SHR, vydávanie licencií na výherné automaty

 

Zuzana Kováčová
Zuzana Kováčová

samostatný odborný referent

  • ucelená agenda účtovníctva – dodávateľské, odberateľské faktúry a ich analytická evidencia, financovanie, skladová evidencia, evidencia pohľadávok a ich vymáhanie, evidencia záväzkov a ich úhrad,
  • ucelená agenda rozpočtovníctva – zostavovanie návrhu rozpočtu podľa jednotnej klasifikácie a jej zmeny,
  • agenda majetku obce – analytická evidencia majetku podľa druhov, miest umiestnenia a hmotne zodpovedných osôb, inventarizácia majetku obce,
  • správa miestnych daní

 

Csilla Oravecová
Csilla Oravecová

samostatný odborný referent

 • ucelená agenda účtovníctva – dodávateľské, odberateľské faktúry a ich analytická evidencia, financovanie, skladová evidencia, evidencia pohľadávok a ich vymáhanie, evidencia záväzkov a ich úhrad,
 • ucelená agenda rozpočtovníctva – zostavovanie návrhu rozpočtu podľa jednotnej klasifikácie a jej zmeny,
 • agenda majetku obce – analytická evidencia majetku podľa druhov, miest umiestnenia a hmotne zodpovedných osôb, inventarizácia majetku obce,
 • správa miestnych daní