Tlačivá pre stavebný úrad


Miestne dane a poplatky

  • Ohlásenie v zmysle §80 ods. 1) zák. 582/2004 Z.z. k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • Priznanie k dani za psa
  • Odhláška k dani za psa
  • Ohlásenie k miestnej dani
  • Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie


Tlačivá pre životné prostredie